Статут КДНЗ №24 "Котигорошко"

Затверджено:

Івано-Франківською міською радою

Івано-Франківської області

Рішення від 30.08.2017№ 213-15

Погоджено:

Директор департаменту освіти та науки

Івано-Франківської міської ради

___________________І.Смаль

"___"______________ 2017 р.

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

№24 «КОТИГОРОШКО»

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

м. Івано-Франківськ

2017 рік

ЗМІСТ

 • Розділ І. Загальні положення 3
 • Розділ ІІ. Комплектування дошкільного закладу 4
 • Розділ ІІІ. Режим роботи дошкільного закладу 5
 • Розділ IV. Організація навчально-виховного процесу у

дошкільному навчальному закладі 5

 • Розділ V. Організація харчування дітей у дошкільному закладі 6
 • Розділ VІ. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі 6
 • Розділ VII. Учасники навчально-виховного процесу 6
 • Розділ VIII .Управління дошкільним закладом 9
 • Розділ ІХ. Майно дошкільного закладу 11
 • Розділ Х. Фінансово-господарська діяльність

дошкільного закладу 11

 • Розділ ХІ. Контроль за діяльністю дошкільного закладу 13
 • Розділ ХІІ. Реорганізація або ліквідація дошкільного закладу 14

І. Загальні положення

1.1.КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 24 "КОТИГОРОШКО" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі - дошкільний заклад) створений на підставі рішення Івано-Франківської міської ради від 16.05.2017 року № 100-12 і знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Івано-Франківська.

1.2. Місцезнаходження дошкільного закладу:

76493 Україна, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ с. Крихівці , вул. Слобідська, 25А.

1.3. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, реєстраційний рахунок (для обліку операцій з виконання загального фонду кошторису) та спеціальний реєстраційний рахунок (для обліку операцій з виконання спеціального фонду кошторису). Дошкільний заклад може вести самостійний баланс.

1.4. Засновником дошкільного закладу є Івано-Франківська міська рада Івано-Франківської області.

Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.5. Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Положенням про дошкільний навчальний заклад (далі - Положення), іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.6. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови;

збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.8. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним статутом.

1.9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту";

забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту рівня і обсягу;

дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

II. Комплектування дошкільного закладу

2.1. Заклад розрахований на 75 місць.

2.2. Групи комплектуються за віковими (одновіковими, різновіковими), сімейними (родинними) ознаками.

2.3. У дошкільному закладі функціонують групи для дітей із загальним розвитком.

2.4. Дошкільний заклад має групи з денним режимом перебування дітей. Може формувати групи з різним режимом перебування дітей в дошкільному закладі відповідно до потреб батьків та за погодженням із департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради.

2.5. Наповнюваність груп дітьми відповідає чинним нормативним документам і може змінюватись відповідно до рішення місцевих органів влади.

2.6. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником впродовж календарного року відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад та Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей до поступлення у дошкільні навчальні заклади с. Крихівці (після його прийняття). 2.7. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред'явити:заяву батьків або осіб, які їх замінюють;медичну довідку про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

свідоцтво про народження дитини та його копію;

реєстраційну картку про реєстрацію дитини до поступлення у дошкільний навчальний заклад;

довідку з місця праці батьків в межах міста Івано-Франківська за умови, якщо реєстрація місця їх проживання за межами міста Івано-Франківська.

2.8. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, у літній оздоровчий період (75 днів).

2.9. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись:

за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу;

у разі несплати без поважних причин батьками, або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини впродовж 2-х місяців.

2.10. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини - 10 календарних днів.

2.11. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

2.12. Діти, які перебувають в дошкільному закладі короткотривало чи під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік.

ІІІ. Режим роботи дошкільного закладу

3.1. Дошкільний заклад працює за 5-денним робочим тижнем. Вихідні: субота, неділя, святкові дні.

3.2. Режим роботи дошкільного закладу встановлюється його засновником відповідно до законодавства України за погодженням з відповідними органами освіти та охорони здоров'я.

IV. Організація навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1-го червня до 31-го серпня у дошкільному закладі - оздоровчий період.

4.2. Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради.

План роботи закладу на оздоровчий період погоджується з територіальним органом Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

4.4. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти України та реалізується чинними державними програмами. 4.6. Дошкільний заклад організовує освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямками. Основні напрямки освітньої діяльності - краєзнавчий, художньо-естетичний, соціально-моральний, розвиток пізнавальної активності.

4.7. Дошкільний заклад може надавати платні освітні послуги відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами системи освіти.

4.8. Платні освітні послуги надаються на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного МОН разом з МОЗ.

V. Організація харчування дітей

у дошкільному закладі

5.1. Порядок забезпечення продуктами харчування здійснюється згідно з укладеними угодами з організаціями, підприємствами, фізичними особами з дотриманням санітарно-гігієнічних правил і норм та вимог чинного законодавства України.

5.2.У дошкільному закладі встановлено трьохразове харчування.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.

VI. Медичне обслуговування дітей

у дошкільному закладі

6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату дошкільного закладу, медичним персоналом дитячої поліклініки центральної міської клінічної лікарні за дільничним принципом, територіальними медичними закладами на підставі договорів та наказів.

6.2. Медичний персонал здійснює:

моніторинг стану здоров'я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

організацію і проведення медичних оглядів в тому числі поглиблених, профілактичних, лікувально-оздоровчих, фізіотерапевтичних заходів, оцінку їх ефективності;

контроль за організацією та якістю харчування, виконанням натуральних та грошових норм, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження, рухового режиму, організацією фізичного виховання, загартування;

контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;

проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків та працівників дошкільного навчального закладу;

контроль за своєчасним проходженням медичних оглядів працівниками.

6.3. Дошкільний заклад забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

VII. Учасники навчально-виховного процесу

7 1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, педагогічні працівники, помічники вихователів, медичні працівники, батьки або особи, які їх замінюють та фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи в роботі встановлюються такі форми морального та матеріального заохочення:

подяки;

нагородження грамотами;

подання про нагородження знаком "Відмінник освіти України" та інші;

грошові премії.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку,

виховання і навчання;

захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає

шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю

дитини, а також фізичного та психічного насильства приниження її гідності;

здоровий спосіб життя;врахування освітніх потреб у навчанні і вихованні кожної дитини, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами відповідно до принципів інклюзивної освіти.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу

та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

інші права, що не суперечать законодавству України.

7.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

виховувати у дитини любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу;

постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан, належний зовнішній вигляд дитини, створювати умови для розвитку її природних задатків, нахилів та здібностей;

поважати гідність дитини;

виховувати у дитини працелюбність, дбайливе ставлення до довкілля;

виховувати шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, народних традицій і звичаїв;

дотримуватись режиму роботи дошкільного закладу;

своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;

своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хворобу дитини;

інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

7.6. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а саме, освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" - вищу або середню спеціальну освіту, а саме: базову педагогічну), забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.7 Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими нормативно-правовими актами, правилами внутрішнього розпорядку.

7.8. Педагогічні працівники мають право:

на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

на захист професійної честі та власної гідності;

інші права, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні працівники зобов'язані:

виконувати статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору;

дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

виконувати накази та розпорядження керівництва;

інші обов'язки , що не суперечать законодавству України.

7.10. Права, обов'язки та соціальні гарантії інших працівників дошкільного навчального закладу регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього розпорядку дошкільного навчального закладу.

7.11. Педагогічних та інших працівників дошкільного закладу призначає на посади та звільняє з посад його завідувач.

7.12. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством.

7.13. Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" проходять періодичні медичні огляди 2 рази на рік у поліклініках міста Івано-Франківська.

7.14. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється 1 раз на 5 років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.15. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку ДНЗ, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

VIII. Управління дошкільним закладом

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради із дотриманням чинного законодавства.

Керівник дошкільного закладу:

відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту", та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу; здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

діє від імені дошкільного закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу; відповідає за дотримання фінансової дисципліни і збереження матеріально-технічної бази закладу;

приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

затверджує штатний розпис за погодженням із департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради;

контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм, правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі - педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідувач дошкільного закладу.

Педагогічна рада закладу:

розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу. Кількість засідань педагогічної ради становить 3 - 4 на рік.

8.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу - 2/3, від батьків - 1/3 від загальної кількості.

Термін їх повноважень становить - один рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від

загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

приймають статут, зміни і доповнення;

обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування, розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку

дошкільного закладу;

8.5. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.

Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, спонсори та інші).

Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.6. У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада - орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади,

підприємств, установ, навчальних організацій, окремих громадян у тому числі

іноземних, з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

Піклувальна рада створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;

сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;

стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

всебічне зміцнення зв'язків між родинами дітей та дошкільним закладом;

сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

ІХ. МАЙНО дошкільного закладу

9.1. Матеріально-технічна база дошкільного закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі дошкільного закладу.

9.2. Майно дошкільного закладу належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту дошкільного закладу та укладених ним угод.

9.3.Дошкільний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

9.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна дошкільного закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані дошкільному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

Х. Фінансово-господарська діяльність

дошкільного закладу

10.1. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу здійснюється на основі її кошторису згідно з чинним законодавством.

10.2. Джерелами фінансування кошторису є:

10.2.1. Кошти місцевого бюджету.

10.2.2. Кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань.

10.2.3. Кошти або майно, які надходять до дошкільного закладу як неприбуткової організації як компенсація вартості отриманих державних послуг, у тому числі доходів навчального закладу, отриманих від виготовлення та реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг, у тому числі від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю; дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються неприбутковим організаціям або через них їх отримувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня цін.

10.2.4. Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність на основі кошторису - основного планового фінансового документа, яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень.

10.2.5. У разі якщо за наслідками звітного (податкового) року доходи, зараховані до кошторису для утримання дошкільного закладу, перевищують суму визначених кошторисом витрат, сума перевищення враховується у складі кошторису наступного року.

10.2.6. Перелік платних послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України.

10.3. Дошкільний заклад за погодженням із засновником має право:

придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або

фізичних осіб;

здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та

фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із чинним законодавством.

10.4. Статистична звітність (форма № 85-К) про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.5. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається діючим законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належить. За рішенням

засновника закладу бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

10.6. Доходи дошкільного закладу, що утримується за рахунок бюджету, зараховуються до складу кошторисів (на спеціальний рахунок) на її утримання як неприбуткової організації і реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчим документами, використовуються виключно на фінансування видатків такого кошторису (включаючи фінансування господарської діяльності згідно із статутом), розрахованого та затвердженого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

10.7. У разі, коли за наслідками звітного (податкового) року доходи кошторису на утримання дошкільного закладу перевищують суму визначених кошторисом витрат, сума перевищення враховується у складі кошторису наступного року.

10.8. Доходи та майно дошкільного закладу не підлягають розподілу серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

XI. Контроль за діяльністю дошкільного закладу

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України, результати атестації дошкільного закладу оприлюднюються.

11.2. Державний контроль за діяльністю дошкільного закладу здійснюють ДІНЗ та місцеві органи управління освітою.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-виховним процесом встановлюється засновником дошкільного закладу.

XII. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ

ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

12.1. Рішення про створення, реорганізацію або ліквідацію дошкільного закладу приймається засновником - Івано-Франківською міською радою.

12.2. Реорганізація або ліквідація дошкільного закладу здійснюється за рішенням Івано-Франківської міської ради.

12.3. У випадку реорганізації права та обов'язки дошкільного закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

12.4. У разі ліквідації дошкільного закладу його активи передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

Статут Благодійного Фонду "Калинова Слобода"

ЗАТВЕРДЖЕНО

БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД

«КАЛИНОВА СЛОБОДА»

Протокол № 1 від «18» жовтня 2018 р.

СТАТУТ

БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД

«КАЛИНОВА СЛОБОДА»

Івано- Франківська обл.

с.Крихівці

2018 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «КАЛИНОВА СЛОБОДА» (надалі - Фонд) є недержавною добровільною благодійною організацією, утвореною у формі благодійного фонду.

1.2. Фонд заснований і діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», чинного законодавства України та цього Статуту.

1.3. Фонд є благодійною організацією яка самостійно визначає сфери, види, місце (територію), строки і бенефіціарів благодійної діяльності в установчих документах, благодійних програмах або інших рішеннях органів управління.

1.4. Фонд при здійсненні своєї діяльності не має на меті одержання прибутку.

1.5. Фонд набуває статусу юридичної особи за законодавством України з моменту його державної реєстрації, має самостійний баланс, від власного імені набуває особисті майнові та немайнові права, виступає у правовідносинах, несе обов'язки, виступає у якості позивача i відповідача у судових органах, має відокремлене майно, рахунки в установах банків.

1.6. Фонд здійснює свою діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів та рівності прав учасників, гласності та добровільності.

1.7. Діяльність Фонду має суспільний характер, не суперечить його взаємодії з органами державної влади, не позбавляє права на отримання державної підтримки.

1.8. Фонд має право мати круглу печатку, кутовий штамп, фірмові бланки зі своїм найменуванням, власну символіку. Символіка фонду реєструється в установленому чинним законодавством України порядку.

1.9. Фонд відповідає за своїми зобов'язаннями в межах свого майна, на яке відповідно до чинного законодавства України може бути накладене стягнення.

1.10. Держава, її органи та засновники Фонду не відповідають по зобов'язаннях Фонду, як і Фонд не відповідає по зобов'язаннях держави, її органів, а також своїх засновників.

1.11. Найменування Фонду українською мовою:

повне найменування:

українською мовою: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД

«КАЛИНОВА СЛОБОДА»

англійською мовою: CHARITABLE ORGANIZATION «CHARITABLE FOUNDATION

« KALUNOVA SLOBODA»;

скорочене найменування:

українською мовою: БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «КАЛИНОВА СЛОБОДА»;

англійською мовою: CO «CHARITABLE FOUNDATION « KALUNOVA SLOBODA ».

1.12. Місцезнаходження Фонду:76493, с. Крихівці, ,вул. Слобідська 25 А

2. ЦІЛІ ТА СФЕРИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

2.1. Цілями благодійної діяльності Фонду є надання допомоги населенню України, жителям міста Івано-Франківська, об'єднанням громадян, територіальним громадам для розвитку й покращення інфраструктури вулиць, майданчиків та міста загалом, розвиток законних інтересів громадян у сферах: освіти, прав людини і громадянина та основоположних свобод, здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціального, соціально-економічного становища в місті Івано-Франківську (далі - місто) та Україні, а також провадження діяльності з сприяння творчих, національно-культурних та інших спільних інтересів громадян в сфері розвитку міста, підвищення ролі культурної, соціальної діяльності населення та створення теплої, затишної атмосфери міста.

2.2. Фонд створено з метою:

- здійснення благодійної діяльності в інтересах громадян, суспільства;

- провадження благодійної діяльності у сферах розвитку територіальних громад та розвитку міжнародної співпраці міст України та територіальних громад;

- фінансування проектів, створення нових і підтримку існуючих проектів, створених для покращення міста та його стилю;

- фінансування прогресивних проектів з організації та вдосконалення архітектури, інфраструктури міст та територіальних громад із залученням фахівців інших професій, спеціальностей, що беруть участь у процесі формування та реалізації, створення затишної атмосфери міста;

- сприяння для підвищення привабливості міста для жителів, гостей;

- створення простору для реалізації активної молоді;

- допомога, фінансування й забезпечення формування унікального стилю міста та туристичної привабливості;

- забезпечення й підтримка в організації і проведення культурної, просвітницької роботи та посилення ролі соціальних проектів для розвитку міста;

- участі у розвитку міста;

- участі у розробці і виконанні місцевих, регіональних, національних і міжнародних програм підтримки і розвитку фондів громад, а також проектів і заходів, спрямованих на захист прав і законних інтересів бенефеціарів Фонду;

- провадження пропаганди та популяризації атмосфери затишного, теплого міста серед мешканців міста, туристів та інших верств населення України та закордону;

- створення і підтримка спортивних, культурних, відпочинкових та навчальних установ, закладів, споруд та інших організацій;

- пропаганда здорового способу життя;

- надання допомоги дітям-сиротам, дітям з малозабезпечених та неблагополучних сімей, дітям-інвалідам;

- фінансування проектів створення нових і підтримку існуючих, що стосуються будівель, споруд, стадіонів, майданчиків, дитячих будинків та ін.

2.3.В межах здійснення статутної діяльності у визначених сферах Фонд має право:

- надавати благодійну допомогу фізичним особам, неприбутковим організаціям, територіальним громадам, будь-яким юридичним особам, що одержують допомогу для досягнення цілей, визначених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації;

- випускати та безкоштовно розповсюджувати книги, журнали та газети, що пропагують принципи та ідеї Фонду;

- здійснювати проведення конференцій, семінарів, зустрічей, тренінгів, масових заходів, що сприяють розвитку охорони здоров'я, масової фізичної культури, спорту й туризму, пропагуванню здорового способу життя, підвищенню рівня моралі, культури, патріотичності, та духовності в місті та Україні загалом;

- отримувати, транспортувати власними або орендованими транспортними засобами та використовувати за цільовим призначенням гуманітарну допомогу, а також відправляти гуманітарну допомогу до інших держав у порядку, передбаченому Законом України "Про гуманітарну допомогу";

- утворювати відповідно до чинного законодавства свої відділення, філії та представництва;

- об'єднуватися з іншими благодійними організаціями у спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на добровільних засадах і сприяють виконанню статутних завдань;

- організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб України, іноземних держав та міжнародних організацій;

- самостійно вирішувати питання про подання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що подаються благодійниками на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування;

- постійно визначати форми, об'єкти, суб'єкти та обсяги благодійної допомоги;

- відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах банків;

- засновувати засоби масової інформації,

- створювати відокремлені підрозділи, бути засновником та учасником інших благодійних організацій, а також спілок, асоціацій, інших добровільних об'єднань, здійснювати спільну благодійну діяльність;

- бути учасником інших благодійних організацій;

- мати власну символіку;

- популяризувати своє ім'я (КАЛИНОВА СЛОБОДА), символіку.

2.4. Фонд здійснює благодійну діяльність у наступних формах:

2.4.1. Надання одноразової фінансової, матеріальної, організаційної та іншої допомоги (в тому числі надання грантів).

2.4.2. Надання систематичної фінансової, матеріальної, організаційної та іншої допомоги.

2.4.3. Фінансування конкретних цільових програм.

2.4.4. Надання допомоги на підставі укладених договорів (контрактів) про благодійну діяльність.

2.4.5. Дарування або надання дозволу на безоплатне (пільгове) використання (користування) об'єктів власності.

2.4.6. Надання допомоги особистою працею, послугами чи передачею результатів особистої творчої діяльності працівників Фонду або осіб, залучених Фондом на договірних засадах, набувачам.

2.4.7. Прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об'єктів благодійництва.

2.4.8. Участь у наданні грантів, інших благодійних пожертв і фінансової допомоги фондам громад, а також сприяння наданню такої допомоги фондам громад від фізичних і юридичних осіб, міжнародних організацій;

2.4.9. Сприяння меценатській діяльності, обміну і поширенню інформації, пов'язаних з метою і цілями Фонду;

2.4.10. Участь у дорадчих органах, громадських обговореннях, консультаціях, експертизі нормативно-правових актів, а також заходах з моніторингу та оцінки, що стосуються мети і цілей Фонду;

2.4.11. Надання дозволу на використання своєї назви, емблеми, символіки.

2.4.12. Публічний збір благодійних пожертв.

2.4.13. Управління благодійними ендавментами.

2.4.14. Виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності.

2.4.15. Проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.

3. БЛАГОДІЙНА ПРОГРАМА ФОНДУ

3.1. Комплекс благодійних заходів, спрямованих на реалізацію передбачених п. 2.4. цього Статуту форм благодійної допомоги, реалізується Фондом у вигляді благодійної програми, що є комплексом благодійних заходів, спрямованих на вирішення завдань, що відповідають статутним цілям Фонду.

3.2. На реалізацію благодійної програми використовується вся сума надходжень за відповідний фінансовий рік за винятком адміністративних витрат, пов'язаних із функціонуванням Фонду.

3.3. Для реалізації певних довгострокових заходів Фонд додатково може ухвалювати окремі благодійні програми. Використання коштів для реалізації довгострокової програми здійснюється відповідно до термінів, визначених цією програмою.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ФОНДУ

4.1. Відповідно до статутних завдань та чинного законодавства Фонд має право:

4.1.1. Самостійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що надаються благодійниками на реалізацію благодійних програм згідно з умовами цих пожертвувань.

4.1.2. Самостійно визначати форми, об'єкти, суб'єкти та обсяги благодійної допомоги.

4.1.3. Здійснювати благодійну діяльність спільно з фізичними та юридичними особами на засадах, визначених чинним законодавством України.

4.1.4. Бути членом та/або засновником інших благодійних організацій, об'єднуватися у спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі та сприяють виконанню статутних завдань Фонду.

4.1.5. Обмінюватися інформацією, знаннями та досвідом щодо здійснення благодійної діяльності, а також фахівцями та спеціалістами Фонду з відповідними благодійними організаціями як України, так і зарубіжних країн.

4.1.6. Реалізовувати власні цільові та комплексні благодійні програми, підтримувати програми інших благодійних організацій, що не суперечать статутним цілям та завданням Фонду.

4.1.7. Організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій.

4.1.8. Відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах банків, мати депозитні вклади в установах банків відповідно до чинного законодавства, мати самостійний баланс.

4.1.9. Проводити благодійні не грошові лотереї, благодійні компанії по збору благодійних пожертвувань, благодійні масові заходи, благодійні аукціони.

4.1.10. Засновувати підприємства та організації, суб'єкти підприємницької діяльності для досягнення цілей, визначених цим Статутом.

4.1.11. Набувати у власність, володіти, користуватися і розпоряджатися рухомим і нерухомим майном, коштами тощо, мати майнові права у встановленому чинним законодавством порядку.

4.1.12. Укладати у встановленому законом порядку з українськими і зарубіжними юридичними та фізичними особами угоди, що не суперечать статутній діяльності Фонду.

4.1.13. Утворювати відповідно до законодавства України свої відділення, філії та представництва.

4.1.14. Популяризувати своє ім'я (назву), символіку тощо.

4.1.15. Налагодження контактів та співпраця з іноземними юридичними та фізичними особами в інтересах Фонду відповідно до передбачених цим Статутом цілей і завдань.

4.1.16. Інші права згідно з чинним законодавством України.

4.1.17. Відповідно до статутних завдань та чинного законодавства Фонд має обов'язки:

4.1.18. Забезпечення ведення своєї діяльності у відповідності до законодавства.

4.1.19. Забезпечення вільного доступу до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.1.20. Інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України.

5. ЗАСНОВНИКИ ТА УЧАСНИКИ ФОНДУ.

УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ УЧАСНИКІВ ФОНДУ, ВИБУТТЯ ТА ВИКЛЮЧЕННЯ З НЬОГО. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ФОНДУ

5.1. Засновниками та учасниками Фонду можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років, а також юридичні особи незалежно від форм власності, які визнають програмні принципи та Статут Фонду, сплачують внески, виконують рішення органів управління Фонду, приймають участь у його діяльності та сприяють досягненню ним цілей, визначених цим Статутом.

5.2. Не можуть бути засновниками та учасниками Фонду органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також державні і комунальні підприємства, установи, організації України, що фінансуються з бюджету.

5.3. Засновники Фонду є його учасниками.

5.4. Особи, які не є засновниками Фонду, можуть бути прийняті до складу учасників Фонду в порядку, передбаченому цим Статутом.

5.5. Прийняття в учасники Фонду здійснюється на підставі письмової заяви за рішенням Наглядової ради Фонду. До моменту створення Наглядової ради Фонду рішення про прийняття, виключення учасника, встановлення розміру внесків, тощо приймається Загальними зборами учасників Фонду.

5.6. Учасники Фонду сплачують членські внески у розмірі, встановленому Загальними зборами.

5.7. Зміни або доповнення до Статуту у зв'язку із прийняттям осіб до складу учасників Фонду чи вибуттям осіб зі складу учасників Фонду не вносяться. Виконавчий орган Фонду веде Реєстр учасників Фонду. Факт участі у Фонді фіксується Реєстром учасників Фонду.

5.8. Наглядова рада Фонду може прийняти рішення про прийняття в учасники Фонду за умови, якщо відповідна особа:

- визнає і дотримується положень Статуту Фонду;

- визнає мету діяльності та завдання Фонду;

- сприятиме діяльності Фонду;

- надасть не менше двох рекомендаційних листів від учасників Фонду.

5.9. Учасники Фонду - юридичні особи реалізують свої права і обов'язки через своїх представників.

5.10. Учасник Фонду може бути виключений за рішенням Наглядової ради, ухваленим більшістю голосів членів Наглядової ради Фонду, у випадках, передбачених п. 5.11 Статуту Фонду.

5.11. Участь у Фонді може бути припинено за рішенням Наглядової ради Фонду без згоди виключеного в наступних випадках:

- при неодноразовому недотриманні Учасником вимог Статуту Фонду;

- вчинення дій, які дискредитують Фонд, завдають шкоди репутації Фонду або інтересам благодійників чи набувачів благодійної допомоги;

- порушення Етичного кодексу Фонду.

5.12. В разі виходу (виключення) із Фонду його учасника внески, сплачені членом Фонду, не повертаються.

5.13. Учасник Фонду має право у будь-який час вийти з нього, письмово попередивши про це Наглядову раду Фонду за 30 днів до дня свого виходу. Сума внеску при цьому не повертається.

5.14. Учасники Фонду мають право:

5.14.1. брати участь у заходах, які проводить Фонд;

5.14.2. обирати і бути обраним до органів управління Фонду;

5.14.3. вносити пропозиції в органи Фонду з питань, які пов'язані з діяльністю Фонду;

5.14.4. виносити на розгляд органів управління пропозиції та зауваження щодо роботи Фонду;

5.14.5. приймати участь у підготовці і обговоренні рішень та планів роботи Фонду;

5.14.6. звертатися із запитами до органів Фонду і одержувати на них відповіді;

5.14.7. отримувати інформацію з питань діяльності Фонду;

5.14.8. звертатися до Фонду для захисту своїх прав та інтересів в межах цілей діяльності Фонду;

5.14.9. вийти в будь-який момент зі складу засновників та учасників Фонду, подавши про це заяву у Виконавчий Орган Фонду за 30 днів до дня виходу;

5.14.10. користуватись іншими правами, передбаченими цим Статутом.

5.15. Учасники Фонду зобов'язані:

5.15.1. дотримуватися положень цього Статуту;

5.15.2. брати безпосередню участь у діяльності Фонду у формах, передбачених цим Статутом та рішеннями статутних органів Фонду, реалізації його статутних цілей та завдань;

5.15.3. виконувати доручення, покладені на них Фондом в межах здійснення статутної діяльності;

5.15.4. сприяти розширенню зв'язків та розповсюдженню інформації про діяльність Фонду;

5.15.5. пропагувати цілі та мету діяльності Фонду серед потенційних благодійників з метою залучення фінансових засобів;

5.15.6. надавати Фонду інформацію, необхідну для його діяльності;

5.15.7. сплачувати вступні та членські внески, розмір і порядок сплати яких визначаються за рішенням Наглядової ради;

5.15.8. дотримуватися положень Етичного кодексу Фонду;

5.15.9. виконувати інші обов'язки, передбачені цим Статутом.

5.16. Учасники Фонду або пов'язані з ними особи не мають права одержувати позики або кредити та забезпечення таких позик або кредитів (застава, порука тощо) від Фонду.

5.17. Бенефіціарами благодійних програм не можуть бути засновники та учасники команди Фонду.

5.18. Порядок вступу та виключення із складу учасників Фонду, а також права та обов'язки учасників Фонду можуть регулюватися відповідним положенням, прийнятим Загальними зборами учасників Фонду.

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФОНДОМ

6.1. Для забезпечення діяльності Фонду створюються такі органи управління:

- Загальні збори учасників Фонду (учасник Фонду - у разі, коли Фонд має одного учасника);

- Наглядова рада Фонду.

- Директор Фонду.

6.1.1. Вищим орган управління Фонду є Загальні збори учасників Фонду.

6.1.2. Виконавчим органом Фонду, який здійснює поточне управління Фондом та забезпечення його фінансово-господарської діяльності є Директор Фонду, який пропонується та обирається Загальними зборами Фонду.

6.1.3. Контролюючі функції за діяльністю Фонду здійснює Наглядова рада Фонду, яка складається із Голови та членів Наглядової Ради, які обираються Загальними зборами учасників Фонду.

6.3.4. У разі, коли Фонд має одного учасника, рішення, які повинні прийматися загальними зборами учасників Фонду, приймаються цим учасником одноосібно і оформлюються ним письмово у формі рішення.

7. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УАСНИКІВ ФОНДУ.

7.1. Вищим статутним органом Фонду є Загальні збори учасників Фонду, що скликаються не рідше одного разу на рік.

7.2. Позачергові Загальні збори учасників Фонду можуть бути скликані на вимогу Наглядової ради Фонду або не менше 10 % учасників Фонду. Дату проведення чергових та позачергових Загальних зборів учасників Фонду визначає Наглядова рада Фонду. Позачергові Загальні збори учасників Фонду не можуть бути призначені пізніше 20 календарних днів після надходження відповідної вимоги.

7.3. Про дату і час проведення Загальних зборів учасників Фонду та порядок денний учасникам Фонду повідомляються Наглядовою радою Фонду або учасниками Фонду за вимогою яких скликаються позачергові Загальні збори не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення Загальних зборів. У Загальних зборах учасників Фонду мають право брати участь усі учасники Фонду.

7.4. Загальні збори учасників Фонду є правомочними при участі в їх роботі не менше половини учасників Фонду.

7.5. Рішення Загальних зборів учасників Фонду вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на зборах учасників Фонду.

7.6. Учасники Фонду мають право делегувати свої повноваження шляхом призначення представників на підставі відповідної довіреності на представництво інтересів. Представник члена Фонду може бути постійним або призначеним на певний строк. Учасник Фонду має право будь-коли змінити або відкликати свого представника.

7.7. Кожний учасник Фонду має при голосуванні один голос.

7.8. До компетенції Загальних зборів учасників Фонду належить:

- затвердження Статуту Фонду, а також внесення змін та доповнень до Статуту;

- обрання та відкликання Директора та Наглядової Ради Фонду;

- прийняття рішень про набуття та припинення участі Фонду в інших благодійних організаціях або їх об'єднаннях (зокрема асоціаціях, спілках тощо);

- прийняття рішення про порядок призначення, обрання або затвердження членів фонду, їх заміщення, зупинення їх повноважень, припинення їх повноважень (відкликання);

- прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Фонду;

- затвердження звітів Наглядової ради щодо контролю за цільовим використанням коштів і майна Фонду;

- затвердження звітів Директора Фонду про результати роботи Фонду і виконання його благодійних програм за минулий рік та звітів про результати фінансово-господарської діяльності Фонду;

- затвердження Етичного кодексу Фонду;

- вирішення будь-яких інших питань діяльності Фонду, що не віднесені до виключної діяльності інших органів Фонду.

7.9. Повноваження Загальних зборів учасників Фонду, які не віднесені законодавством України до їх виключної компетенції, можуть бути делеговані Наглядовій раді.

7.10. Якщо Фонд має одного учасника, рішення, які приймаються загальними зборами учасників, приймаються учасником одноосібно і оформлюються ним письмово у формі рішення.

8. ДИРЕКТОР ФОНДУ

8.1.Директор є посадовою особою Фонду та керує його поточною діяльністю відповідно до законодавства, Статуту, а також рішень Загальних зборів ,Наглядової ради Фонду.

8.2.Директор має повноваження:

 • забезпечувати виконання рішень органів управління Фонду;
 • представляти Фонд без довіреності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, судах, а також у відносинах з іншими особами в Україні та інших державах;
 • призначати видавати довіреності іншим особам на юридичні дії від імені Фонду;
 • укладати договори, здійснювати інші правочини від імені Фонду в межах лімітів фінансування, встановлених Наглядовою радою Фонду;
 • відкривати і закривати рахунки Фонду в банках, інших фінансових установах, підписувати банківські та інші фінансові документи;
 • затверджувати штатний розпис, приймати і звільняти працівників Фонду, організовувати їх роботу, видавати накази, інструкції та розпорядження, обов'язкові для працівників Фонду;
 • приймати рішення щодо інших поточних питань діяльності Фонду та здійснювати інші адміністративні функції, спрямовані на виконання завдань Фонду.

9. НАГЛЯДОВА РАДА

9.1. Контроль за діяльністю органів Фонду здійснює Наглядова Рада Фонду, яка складається із Голови та членів Наглядової Ради і обирається Загальними зборами у кількості не менше 5-ти осіб. Кількість членів Наглядової Ради може бути визначена окремим рішенням Загальних зборів, однак не може становити менше 5-ох осіб.

9.2. Директор Фонду не може бути членом Наглядової ради.

9.3. Наглядова рада Фонду скликається не менше чотирьох разів на рік.

9.4. Склад Наглядової Ради, в тому числі Голова Наглядової Ради, призначається (обирається) Загальними зборами учасників Фонду строком на один рік. Склад Наглядової Ради підлягає переобранню щорічно. Учасник Фонду не може бути обраний Головою та/або членом Наглядової Ради повторно (двічі). В разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової Ради, Загальними Зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про їх переобрання або обрання нового складу Наглядової Ради, повноваження таких членів Наглядової Ради продовжуються до моменту прийняття Загальними Зборами рішення про їх переобрання.

9.5. Членами Наглядової Ради можуть бути тільки учасники Фонду. Члени Наглядової Ради не можуть бути членами (учасниками) політичних партій.

9.6.Голова Наглядової Ради скликає чергові засідання Наглядової Ради не менше ніж 4 (чотири) рази на календарний рік. На письмову вимогу учасника Фонду або члена Наглядової Ради Голова Наглядової Ради скликає позачергове засідання Наглядової Ради протягом десяти календарних днів.

9.7.ЗасіданняНаглядової Ради є правомочними, якщо на засідання присутні більшість її членів. Рішення Наглядової Ради є прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш ніж половина від загальної кількості членів Наглядової Ради.

9.8. Рішення Наглядової Ради є обов'язковими для виконання Директором Фонду.

9.9. Наглядова Рада:

- контролює і регулює діяльності Директора Фонду;

- затверджує благодійні програми Фонду;

- контролює відповідність діяльності Фонду вимогам законодавства;

- контролює використання активів Фонду відповідно до установчих документів;

- визначення конкретних завдань і форм діяльності Фонду;

- управління майном Фонду, делегування іншим органам та особам окремих повноважень з управління майном Фонду;

- затверджує програми діяльності Фонду на рік;

- встановлює ліміти фінансування діяльності Фонду;

- здійснює інші повноваження в межах передбачених Статутом та актами Фонду.

9.10. До моменту обрання членів Наглядової Ради в кількості не менше п'яти осіб повноваження Наглядової Ради виконують Загальні збори Фонду.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ФОНДУ

10.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів Фонду.

10.2. Рішення на Загальних зборах Фонду про внесення змін та доповнень до Статуту приймається ¾ учасників, які беруть участь у Загальних зборах.

10.3. Внесення змін до Статуту оформляється викладенням Статуту Фонду у новій редакції.

10.4. Про зміни у Статуті Фонд повідомляє реєстраційний орган у порядку та у строки, визначені чинним законодавством України.

11. ДЖЕРЕЛА АКТИВІВ (ДОХОДІВ), ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ І ЗВІТНОСТІ ФОНДУ

11.1. Фонд має право власності та інші речові права на кошти, земельні ділянки, інше нерухоме та рухоме майно, нематеріальні активи, а також інше майно, що придбане на законних підставах та є необхідним для здійснення статутної діяльності Фонду.

11.2. Використання активів (доходів) та правочини Фонду не повинні суперечити актам законодавства та цілям благодійної діяльності.

11.3. Джерелами формування майна та коштів Фонду є:

11.3.1. коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

11.3.2. пасивних доходів;

11.3.3. коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від ведення їх основної діяльності, з урахуванням положень Податкового кодексу України;

11.3.4. дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін.

11.4. Фонд має право здійснювати відносно майна та коштів, які перебувають у його власності, будь-які правочини, що не суперечать його статутним цілям та чинному законодавству України.

11.5. Використання активів (доходів) та правочини не повинні суперечити актам законодавства та цілям благодійної діяльності.

11.6. Розмір адміністративних витрат Фонду не може перевищувати 20 відсотків доходу Фонду у поточному році.

11.7. Доходи або майно Фонду не підлягають розподілу між його засновниками, учасниками або членами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника, учасника або члена Фонду, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

11.8. Фінансова діяльність Фонду здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

11.9. Фонд користується самостійністю у питаннях прийняття рішень, визначенні умов оплати праці працівників Фонду, використанні власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог чинного законодавства.

11.10. Фонд складає та подає фінансову, статистичну та іншу обов'язкову звітність у порядку, встановленому законом.

11.11. Інформація про структуру та розмір доходів і витрат Фонду, а також умови використання його активів для благодійної діяльності не є конфіденційною інформацією або комерційною таємницею.

11.12. Звітність Фонду може містити інформацію про особу благодійників або бенефіціарів за умови згоди благодійників, бенефіціарів або їх правонаступників чи законних представників, якщо інше не визначено законом.

11.13. Фонд складає і надає спеціальні звіти благодійникам або їх правонаступникам на підставі їх письмових запитів у порядку, встановленому Наглядовою Радою або правочинами благодійників.

11.14. Фонд може вимагати спеціальні звіти від осіб, що отримали від Фонду благодійну допомогу, про використання указаної допомоги.

12. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ТА НЕЗАЛЕЖНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

12.1. Діяльність Фонду здійснюється на принципах прозорості та відкритості.

12.2. Основні відомості про Фонд та його діяльність мають розміщуватися на його персональному сайті. Усі ресурси сайту Фонду мають бути відкритими для будь-якої зацікавленої особи. На сайті має бути розміщена щонайменше наступна інформація:

- нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Фонду;

- річні звіти про діяльність Фонду;

- відомості про засади фінансової політики Фонду;

- стандарти відносин з особами, що фінансують діяльність Фонду (благодійниками).

13. ПРАВА БЛАГОДІЙНИКІВ

Благодійники, які передали або мають намір передати своє майно, кошти та інші матеріальні цінності до Фонду, мають право:

 • одержувати на їх вимогу звіт про використання зазначених майна, коштів та цінностей;
 • якщо майно, кошти та інші матеріальні цінності передані за цільовим призначенням, звіт про їх використання подається благодійнику в обов'язковому порядку;
 • отримувати інформацію про персональний склад органів управління Фонду;
 • знайомитись із останньою фінансовою звітністю Фонду (річною та квартальною);
 • отримувати належне професійне ставлення до них з боку персоналу Фонду;
 • на збереження конфіденційності інформації про них та зроблені ними благодійні внески.

14. ВІДОКРЕМЛЕННІ ПІДРОЗДІЛИ ФОНДУ

14.1. Державна реєстрація відокремлених підрозділів (філії,представництва) Фонду здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.

14.2. Відділення, філії, Фонду діють на підставі положення, що приймаються Загальними зборами Фонду. Положення про філії, представництва Фонду не повинні суперечити Статуту Фонду.

15. ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ АБО ЛІКВІДАЦІЇ ФОНДУ,

ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ЙОГО АКТИВІВ У РАЗІ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

15.1. Припинення діяльності Фонду здійснюється шляхом його ліквідації або реорганізації:

- за рішенням Загальних зборів Фонду (рішення на Загальних зборах Фонду про припинення його діяльності шляхом ліквідації або реорганізації приймається більшістю не менше як у 3/4 голосів);

- за рішенням суду;

- в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

15.2. Під час реорганізації Фонду його права та обов'язки переходять до правонаступників. Правонаступниками Фонду у разі її реорганізації може бути одна чи кілька благодійних організацій.

15.3. Фонд не може бути реорганізований в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

15.4. Для здійснення ліквідації Фонду утворюється ліквідаційна комісія, до якої переходять повноваження з розпорядження майном Фонду відповідно до чинного законодавства України.

15.5. У разі ліквідації Фонду його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

15.6. Добровільна ліквідація Фонду здійснюється на підставі рішення Загальних зборів, які визначають порядок і строки такої ліквідації відповідно до законодавства України.

16. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

16.1. Фонд є неприбутковою організацією, яка не ставить перед собою корисливих цілей і не має на меті отримання прибутку.

16.2. Фонд створено на невизначений строк.

16.3. Питання щодо діяльності Фонду, невизначені цим Статутом, регулюються відповідно до положень чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Фонду.

ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ:

Куриш Вікторія Володимирівна, громадянка України, дата народження 05 листопада 1984 р., паспорт серії СЕ № 340311, виданий Івано-Франківським МВ УМВС в Івано-Франківській обл. 20.09.2005 р. ідентифікаційний номер 3099001967.

_________

Кондрат Лариса Богданівна, громадянин України, дата народження 7 серпня 1985 р., паспорт серії СЕ № 702264, виданий Долинським РС УДМС України в Івано-Франківській області. 25.09.2014 р. ідентифікаційний номер 3126509682айте текст тут...