МЕТОДИЧНА СТОРІНКА

З а в д а н н я:

1. Сприяти реалізації завдань Закону України "Про дошкільну освіту " та нормативно-правових документів про методичну роботу в дошкільному навчальному закладі шляхом вивчення, узагальнення та впровадження в практику діяльності педагогів надбань науки, педагогічних технологій, творчого підходу до розв'язання професійних проблем з педагогічними кадрами.

2. Формувати інформаційно-комунікативну компетентність педагогів як необхідної умови успішності професійної діяльності.

3. Створити умови для реалізації педагогіки партнерства - плідної співпраці з дітьми та батьками на засадах взаємної довіри й поваги.

4. Покращувати рівень сформованої життєвої компетентності дитини шляхом використання сучасних інформаційних технологій, впровадження інноваційних технологій та педагогічних ідей в освітньо - виховний процес.

Нормативно-правові документи, програми на які опирається дошкільний заклад

1. Закон України «Про освіту», «Про дошкільну освіту».
2. Інструктивно- методичні рекомендації МОН України «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2020/2021навчальному році» від 30.07.2020 №1/9-411.
 Наказ МОН України №446 від 20.04.2015 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності»
4. Інструктивно- методичні рекомендації МОН України «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» від 11.10.2019 №№1/9-546
5. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (рекомендована Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України) (2017р.)
6. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) Державний стандарт дошкільної освіти України (2012р.)
7. Новий Санітарний регламент для ДНЗ (затверджений наказом Міністерства охорони здоровя України від 24.03.2016 № 234)
8. Положення про ДНЗ (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305)
9. Інструктивно- методичні рекомендації щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти (лист МОН України від 19.04.2018р.№1/9-249)
10. Інструктивно- методичні рекомендації МОН України «Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в2019-2020 навчальному році» від 05.08.2019 №№1/9-498
11. Інструктивно- методичні рекомендації МОН України «Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей з народними традиціями, святами та обрядами»

.

Організація освітнього процесу в КДНЗ у 2021/2022навчальному  здійснюється відповідно до таких пріоритетних завдань:

  • Формування активної життєвої позиції щодо збереження та зміцнення здоров`я дітей в світлі вимог редакції Базового компонента дошкільної освіти
  • Здійснення особистісно- орієнтованого підходу у становленні ціліснісної особистості дошкільника шляхом створення розвивального середовища,розвитку творчих здібностей дошкільника засобами театралізованої діяльності.
  • Підвищення фахової майстерності педагогів через формування інформаційної компетентності педагогічних працівників

Педагоги КДНЗ забезпечують засвоєння здобувачами освіти обов'язкового мінімуму змісту дошкільної освіти на рівні вимог Базового

компонента дошкільної освіти - Державного стандарту дошкільної освіти України.

Обов'язковий мінімум передбачає:

  • компетентнісний підхід до розвитку особистості, збалансованість набутих знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини;
  • надання пріоритету соціально-моральному розвитку особистості, формування у дітей узгоджувати особисті інтереси з колективними;
  • формування у дітей цілісної, реалістичної картини світу, основ світогляду;
  • забезпечення індивідуального особистісного розвитку.

Забезпечення наступності і перспективності в освітньому процесі між дошкільною і початковою освітою полягає у послідовності чинних програм розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку та освітньої програми для 1 класу початкової школи.

Формування позитивної мотивації здобувачів освіти до освітньої діяльності здійснюється через розвиток життєвих компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві.